Uutiset

4.2.2020Vastaus valtuustokysymykseen 3.2.2020Lue lisää »30.1.2020Valtuustokysymys 3.2.2020Lue lisää »17.11.2019Saarenmaan kouluLue lisää »1.9.2019Kuikan rakentaminen edistyyLue lisää »21.12.2018Saarenmaan koulun tulee jatkuaLue lisää »10.12.2018Keskustan ponsi hyväksyttiin yksmielisesti 10.12.2018Lue lisää »2.12.2018Pysäköinninvalvonnasta JyväskylässäLue lisää »21.4.2018Keskusta nimesi Maakuntavaaliehdokkaita 20.4.2018Lue lisää »27.11.2017Valtuustoaloite: Uudet mahdollisuudet huomioitava rakennusjärjestyksessäLue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen toimistopäällikkö ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä yli neljätoista vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin klo 18.


Syksy 2020:
24.8., 21.9., 26.10., 23.11. ja 7.12.

Valtuuston seminaari pidetään maanantaina 5.10. kello 17.00.

Videotallenne kaupunginvaltuuston kokouksesta 4.11. on katsottavissa osoitteessa

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto/kokousajat

Keskustan ryhmän puheenvuoro alkaa n. 3:02:00


JC_foto_28.11.2015_-piennin2.jpg

Näkemyksiä Keskustan Jyväskylän vaaliohjelmaan 2021

 

 

 

KESKUSTA KUTSUU SINUT

YHTEISEEN TYÖHÖN RAKENTAMAAN PAREMPAA JYVÄSKYLÄÄ. 

 

Uutta on, että

- tehtävien painopiste muutetaan verotulojen jakamisesta tulojen hankkimiseen;

- työllisyyttä lisätään ja yrittäjyyden ja yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan

- koulukaupungin osaaminen muutetaan uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi;

- työttömyys lasketaan maan keskitason alapuolelle;

- kaupunginvaltuustolle palautetaan todellinen päätösvalta kuntalaisille tärkeissä asioissa;

- päättäjät jalkautetaan kuntalaisten pariin;

- kansalaisyhteiskuntaa vahvistetaan.

 

Turvallisuutta lisätään siten, että

 

- keskittämisen sijasta palvelut sijoitetaan lähelle kuntalaisia;

- asetetaan julkiset palvelut sote - uudistuksessa ensisijalle;

- yksityisiä palveluja kehitetään julkisia palveluja täydentävinä;

- Jyväskylästä tehdään mallikaupunki lasten päivähoidon, koulutuksen laadun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.

 

Asumisen ja vapaa-ajan innostava kaupunki tehdään siten, että

 

- koko kaupunkia – sen keskustaa sekä eri kaupunginosia ja kyliä - kehitetään siten, että kaupunkilaisilla on aito mahdollisuus valita asuinpaikkansa;

 - liikuntakaupunkimaineesta tehdään totta liikuntavaihtoehtojen laatua parantamalla ja määrää lisäämällä;

- kulttuuripalvelujen painopiste kohdennetaan omaehtoisten kulttuuritapahtumien tukemiseen.

 

 

Uudet maakuntakeskukset Suomen voimavara

                       

Sipilän hallituksen päättämä maakuntien itsehallinto on piristysruiske Jyväskylälle. Se antaa meille paremmat mahdollisuudet päättää omista asioistamme samalla, kun pääkaupungista tuleva ohjaus vähenee. Ratkaisu turvaa keskussairaalamme uudistumisen, laajaa väestöpohjaa vaativan ammatillisen koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut koko maakunnan voimin.

 

Jyväskylä on valmis yhteistyöhön keskeisten palvelujen turvaamiseksi

Jyväskylässä voidaan entistä tehokkaammin keskittyä työpaikkojen lisäämiseen, lähipalvelujen palvelutason parantamiseen sekä byrokratian purkamiseen. Emme päätä naapurikuntien puolesta, vaan teemme yhteistyötä turvataksemme oman kuntamme palvelut myös reuna-alueillamme. Jyväskylän tulee entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin keskittyä yrittäjyyden ja yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseen, millä lisätään kestävällä pohjalla työmahdollisuuksien lisääntymistä myös työsuhteessa toimiville.

 

Keskustan mielestä tärkeimpien lähipalveluiden järjestäminen on kunnan tehtävä. Palvelut voidaan tuottaa joko itse tai yhteistyössä naapurikuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Tarjoamme kansalaisille aidon valinnanmahdollisuuden.

 

Jyväskylän Keskusta ajaa:

 • monimuotoisia      yhteistyösopimuksia naapurikuntien kanssa asukkaiden lähipalvelujen      turvaamiseksi inhimillisten ja kustannustehokkaiden etäisyyksien päästä;
 • palveluautojen      ja – bussien käyttöönottoa kodin lähiasiointiin,

terveydenhuoltoon ja viranomaistoimintaan;

 • tuettua      joukkoliikennettä, jolla turvataan eri väestöryhmien julkiset liikennepalvelut;
 • luotettavan      ja nopean laajakaistaverkon rakentaminen kattavaksi myös maaseutukyliin,      millä mahdollistetaan kustannustehokas ja kuntalaisten tarpeista lähtevä      julkisten digitaalisten palveluiden käytettävyys ja vahvistetaan      yritystoiminnan kasvumahdollisuuksia kaikkialla Jyväskylässä.
 • riittäviä      henkilöstöresursseja lasten, nuorten ja opiskelijoiden sekä ikäihmisten      sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen
 • kevyen      liikenteen väylien lisärakentamista taajama-alueille
 • pyöräreittien      rakentamista Jyväskylän keskusta-alueelle
 • tuen      lisäämistä haja-asutusalueiden yksityisille palvelujen tuottajille
 • kyläyhteisöjen   tukemista oman alueen palveluiden kehittämiseksi
 • kylätalojen  kiinteistöverotuksen helpottamista ja tukemista alueellisina toimintakeskuksina
 • olemassa    olevan kouluverkon säilyttämistä haja-asutusalueilla
 • yksityistieavustusten   säilyttämistä
 • vapaa-ajan  asukkaiden palvelujen kehittämistä esim. mökkiläisfoorumien muodossa
 • kaupungin  palveluita koskevan tiedottamisen selkeyttämistä
 • kaupunkilaisten kuulemista oman asuinalueensa asioissa

 

 

Keskusta ajaa kaupunkilaisten oikeutta valita asuinpaikkansa. Säädökset eivät saa rajata valinnanvapautta tarpeettomasti. Kunnallisten palveluiden puuttuminen ei saa estää asuinpaikan valintaa. 

 

Yritystoiminta on kaupungin elinvoiman perusta

Kunta kokoaa lähipalvelut julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin tarjonnasta. Elinvoiman rakentaminen on kuntalaisten yhteinen tehtävä, joka korostuu uuden SOTEn myötä. Jyväskylän on elinkeinopolitiikassaan tunnistettava koko kunnan vahvuudet ja panostettava niihin. On luotava omat osaamiskeskittymät. Kaikessa emme voi olla parhaita. Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä on parannettava.

 

Jyväskylän tulee huomioida kansainvälisyys kehittämällä omaa toimintaansa yhdessä yrittäjien, oppilaitosten sekä muiden kansainväliseen toimintaan keskeisesti liittyvien sidosryhmien kanssa. Kaupungin tulee tukea ja kehittää opiskelijavetoisten yrittäjäyhteisöjen toimintaa. Kaupungin tulee olla tukemassa yrittäjien välistä yhteistyötä ja –toimintaa kehittämällä ja vaikuttamalla menestymistä edistävän yritysympäristön kehittämiseen Jyväskylässä. Jyväskylän positiivisen yrittäjyysilmapiiri luo jyväskyläläisille yrityksille mahdollisuuksia ja halua menestyä yritystoiminnassa. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa uusien työpaikkojen luomisessa ja hyvinvointimme rahoituspohjan turvaamisessa. Elinkeinopolitiikka ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen tulee olla keskeinen osa Jyväskylän kaupungin tehtävää. Uutena perustettu elinkeinoyksikkö on suuressa roolissa mm. julkisissa hankinnoissa, jotka koskettavat monia yrittäjiä. Hankintastrategiassa tulee pitää yrittäjäjärjestöt tiiviisti mukana.

 

Keskusta kannattaa työperäistä maahanmuuttoa, sillä vuosikymmenen loppupuolella meitä uhkaa monilla aloilla työvoimapula. Uussuomalaiset antavat myös tärkeän lisäpanoksen jyväskyläläisten yritysten kansainvälistymiseen. Uussuomalaisten kotouttamisessa kielitaito on erityisen tärkeässä asemassa. Suomen kielen opettaminen on kotouttamisen esisijaisia tehtäviä.

 

 

Hyvinvointi ja ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden perustaksi

Keskustan mielestä perhe muodostaa yhteiskuntamme perustan. Perheiden tarpeet on nostettava keskiöön kaikessa toiminnassa. On tärkeää, että lapset voivat kasvaa ensimmäiset vuotensa kodinomaisissa oloissa. Keskusta on aina taistellut kotihoidon tuen puolesta ja tätä kamppailua tulemme jatkamaan myös tulevalla valtuustokaudella.

Päivähoidon monimuotoisuus: Perheitten tarpeet lähtökohdaksi

Kotihoidontuki, kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito, päiväkodit

 

Mielestämme pienten lasten palvelut kuten päiväkodit ja alakoulut on oltava lähellä kotia tai joustavasti vanhempien työmatkan varrella. Neuvolapalveluihin tulee panostaa, ja esimerkiksi lisätä kotikäyntejä, joiden tavoitteena on löytää tukea tarvitsevat perheet. Näin voidaan estää ongelmien moninkertaistuminen ja niiden siirtyminen sukupolvelta toiselle. Päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn tulee panostaa vahvasti.

 

Moniammatillisen yhteistyön toimivuus edellyttää tiivistä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen ammattilaisten kesken

Neuvola ja perhetyö: tunnistetaan ongelmat ajoissa ja annetaan ennaltaehkäisevää tukea

 

Päivähoito, esi- ja perusopetus tärkeimpiä lähipalvelujamme

Lähipalveluja varten Jyväskylässä tulee olla riittävän kattava toimintaverkko. Perheiden koulukuljetuksia on helpotettava mahdollistamalla saman perheen koululaisten pääsy samaan kouluun. Tulevan valtuustokauden aikana laadittavissa paikallisissa opetussuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota yksilön ja yhteisön vastuuseen. Koulukiusaaminen on estettävä yhteisvoimin. Nyt on oiva tilaisuus luoda jyväskyläläisiä malleja työrauhan ylläpitämiseen, opiskelumotivaatioon ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uudistettava kieliohjelma on toteutettava niin, että jyväskyläläisistä kasvaa kansainvälisesti aktiivisia osaajia.

 

Opetusryhmät luodaan joustaviksi ja etsitään uusia tapoja toimia uudistuneen opetussuunnitelman hengessä

Opetustyö on resursoitava viisaasti oppimiseen ja oppilaisiin kohdistuen

Oppimisen tuen eri muotoja on mahdollisuus käyttää ja niitä jalostetaan moniammatillisesti

Oppimisympäristöissä kiinnitetään huomiota melun vähentämiseen, akustiikkaan ja työrauhaan

 

Ketään ei saa jättää ilman opiskelu- tai työharjoittelupaikkaa

Peruskoulunsa päättävät saavat hyvin koulutuspaikan koko ikäluokka haltuun mukaisen periaatteen mukaisesti.

Kannamme syvää huolta toisen asteen koulutuksen rahoituksesta. Erityisesti lukiokoulutuksen rahoitusta on kaupungin tuettava.

Oppisopimuskoulusta on lisättävä.

Nuorten matalan kynnyksen työllistämistä on kehitettävä. Työllistämismäärärahojen käyttöä on selkeästi lisättävä.

Nuorten yrittäjyyskasvatuksen on ulotuttava kattavasti ammatilliseen, lukio- ja korkeakouluopetukseen yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa

 

 

Ikäihmisten palvelut turvattava

 

Palvelutaloja on rakennettava lisää sekä vanhoja saneerattava nykyaikaiseksi.

Vanhushuollon henkilökuntaa on lisättävä ja hoidon tasosta on huolehdittava.

Kolmannen sektorin roolia on täsmennettävä ja sen roolia on lisättävä.

Vanhusten aitoa kohtaamista on tuettava seniorityötä kehittämällä.

Vanhusneuvoston asemaa on kehitettävä ja sen toimintamallille on saatava jatkumo. Keskusta arvostaa Jyväskylän vanhusneuvoston toimintaa ja edellyttää, että vanhusneuvostoa kuullaan ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa. Eläkeläisjärjestöt ovat tärkeitä vapaaehtoistoimijoita, joiden tarpeita kaupungin on kuunneltava herkällä korvalla

 

Kannamme huolta palveluja tarvitsevien ikäihmisten hyvinvoinnista. Useimmat ikäihmiset haluavat asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Siihen on luotava edellytyksiä turvaamalla heidän tarpeitaan vastaava kotihoito. Omaishoitajille on taattava kohtuullinen korvaus ja mahdollisuus riittäviin lepopäiviin arvokkaassa työssään.

 

Kun voimat eivät enää riitä kotona asumiseen, vanhusten perhehoito tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon laitoshoidolle. Erityisen hyvin perhehoito sopii alkavaa muistisairautta poteville ja itsensä turvattomiksi tunteville vanhuksille. Myös hoitotarpeen mukaisia palveluasumis- ja laitospaikkojen määrää on lisättävä siten, että paikkaa ei joudu odottamaan kohtuuttoman kauan.

 

 

Terveyden edistäminen luo hyvän elämän eväät

Hyvinvointi kuuluu kaikille ja on kaikkien vastuulla. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy ohjaavat kaikkea kunnan toimintaa kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Erityisesti Jyväskylän tulee panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, jolloin säästetään sairaanhoidon ja pahoinvoinnin menoissa.  Keskustan näkemyksen mukaan maakunnallisen yhteistyön avulla voidaan paremmin turvata lääkärien saatavuus ja säilyttää keskussairaalan hyvä taso myös Keski-Suomessa. Sairaalan rakennushakkeessa edetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on oltava: Lääkäripalveluja tulee saada, kun on tarve. Jokaisella on oma vastuu itsensä ja lähimmäisen terveydestä, joka voi lähteä hyvinkin pienestä kuten yhdessä liikkumisesta. Vammaispalveluissa tulee huomioida asiakkaan tarpeet niin asumisessa kuin avustajapalveluissa. Avustajien saatavuus on turvattava myös lomitusasioissa. Opiskeluterveydenhuollon resursseja ja henkilökuntaa tulee lisätä. Nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmien lisääntyessä myös mielenterveyspalveluihin tulee panostaa nykyistä enemmän.

 

 

Kulttuuri osaksi arkielämää - Kulttuuripalveluista kulttuurin tukemiseen

Antaako Jyväskylän kaupungin kulttuurivisio tilaa suurille haasteille? 

Mikä on Sivistyksen ja tiedon merkitys muun menestyksen kannalta?

 

Liikunta vahvistaa ihmisen voimavaroja.

Islannin menestys jalkapallossa on esimerkki. Siellä lähiliikuntapaikkoja on määrätietoisesti lisätty. Meillä liikuntapaikoilla on usein kyltti "pääsy kielletty varattujen vuorojen ulkopuolella". Oma-aloitteiselle toiminnalle on annettava tilaa. Varsinkin nuorten osallistumismaksut on hyvä pitää edullisina tai jopa ilmaisina.

 

Vapaa-ajalla Monet jyväskyläläiset tekevät arvokasta työtä erilaisissa lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten terveyden, elämänlaadun ja viihtyvyyden eteen. Kaupungin pitää auttaa tätä työtä, pienillä panoksilla säästetään toisaalla huomattavasti. Asukkaiden ja yhteisöjen monipuoliselle toiminnalle on tilausta.

 

Jyväskylä tarjoaa kulttuuritoiminnan monille alueille hyvän toimintaympäristön. Kulttuuritilojen rakentamiselle on tilausta. Tarvittavien toimitilojen yhteiskäytössä tulee etsiä uusia mahdollisuuksia. Koulujen tiloja on oltava tarjolla toimintaan kouluaikojen ulkopuolella. Kulttuurielämän moni-ilmeisyyttä tulee edelleen vahvistaa. Pieniä kulttuuri- ja harrastustoimijoita pitää tukea taloudellisesti ja toiminnallisesti. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttäjien tulee myös itse osallistua palvelujen järjestämiseen.

 

Kulttuurikeskustelulle on tilaus, Keskusta haastaa koko kaupungin keskusteluun. Kouluille ja kirjastoille on taattava riittävän laadukas toiminta.

 

Kaupungin talous kuntoon

Kaupungin talous on saatava kestävälle pohjalle. Taloutta kehitetään hyödyntäen yritysten osaamista ja kolmannen sektorin toimintaa. Tulopohjaa on vahvistettava aktiivisella elinkeino- ja työllisyyspolitiikalla. Menoihin pystytään vaikuttamaan toimintamuotoja uudistamalla ja siten tehokkuutta lisäämällä. Henkilökunta ja asiakkaat on otettava entistä enemmän mukaan palvelujen kehittämiseen. Kunnan on järkeistettävä ja tehostettava kiinteistöomaisuutta ja sen käyttöä. Tehdään Jyväskylästä vetovoimainen työyhteisö. Veroprosentti on pidettävä kilpailukykyisenä muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Vain terve talous mahdollistaa hyvät peruspalvelut kaikille jyväskyläläisille.

 

 

Rakentaminen tulee sallia taajamissa ja maaseudulla

Keskustan mielestä kuntalaisten on itse saatava valita asuinpaikkansa.  Maankäytön suunnittelulla on luotava mahdollisuus kunkin elämäntilanteeseen sopivaan asumiseen.

 

Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta tulee kaavoituksella turvata niin alueellisesti, kuin asumismuodollisesti. Täydennysrakentamisen tulee hyödyttää alueen palvelujen kehittämistä ja taloyhtiöiden peruskorjausten rahoittamista. Kaavoitusta ja rakennusmääräyksiä on kehitettävä niin, etteivät ne nosta rakentamisen ja asumisen kustannuksia. Opiskelija-asuntotuotanto mahdollistetaan kampusalueiden ja Jyväskylän keskustan läheisyydessä

 

Myös tulevaisuudessa maaseutumaisen asuminen vaihtoehto on oltava mahdollista kehittämällä haja-astusalueiden maankäyttöä nykyisten kylien pohjalta. Suunnitelmallista rakentamista on edistettävä myös muualla kuin valmiiksi kaavoitetuilla alueilla, koska nykyinen asumista palveleva tekninen infra mahdollistaa sen.

 

Keskusta painottaa kohtuuhintaisin asumisen edistämistä. Asumis- ja työpaikkaympäristöt on suunniteltava siten, että kevyen- ja joukkoliikenteen sekä energiahuollon tarpeet huomioidaan. Liikenteen pitkän aikavälin maankäyttötarpeet varataan kaavoituksessa ajoissa. Jyväskyläläisten valmiuksia hillitä ilmastonmuutosta edistetään kansalais-valistuksen ja kaavoitusratkaisujen avulla.

 

Biokaasuautojen ja –bussien käyttö tulee mahdollistaa Jyväskylässä ja lämmön ja sähkön tuotannossa on suosittava uusiutuvia energianlähteitä. Jätteiden kierrätystä on tehostettava.

 

Kevyenliikenteen väylät ovat käytetyimpiä liikuntapaikkoja ja Jyväskylän tulee tämä huomioida kaavoituksessaan.

 

Kaupungin asukkaiden hyvinvoinnille tärkeät viheralueet, kuten Harju ja Tourujoki, otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa.

 

 

KESKUSTA - LÄHELLÄ SINUA

 Katri_Kulmuni_ja_mina_14.2.2020_Iltalehti_15.2.20202.PNG